1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.rowery-chocz.pl;

1.2 Sprzedawcą jest firma Marcin Piasecki Auto-Detaling Piaseccy adres: Chocz ul Pleszewska 41 63-313 Chocz : Nip 617-184-26-25 , Regon 302779952

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w miejscowości Chocz ul. Pleszewska 41 63-313 Chocz w godzinach otwarcia sklepu.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

 • dane do wysyłki,
 • wybór płatności (pobranie lub przelew),

koszt dostawy:

  • za pobraniem 40zł
 • przedpłata na konto 30zł

– telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
– ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.4 wysyłka rowerów bez kosztów dostawy4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu dla Marcin Piasecki Auto-Detaling Piaseccy ul.Pleszewska 41 63-313 Chocz, konto Bank Spółdzielczy Pleszew 21840700030325935520000001

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie od jednego do trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7 Klient kupując rower w sklepie internetowym zobowiązany jest do przygotowania roweru zgodnie z Obowiązkami Sprzedawcy:

 • rozpakowanie roweru;
 • zamontowanie pedałów oraz dokładne ich dokręcenie; ustawienie i dokręcenie kierownicy w położeniu do jazdy;
 • dokręcenie wszelkich śrub;
 • sprawdzenie oświetlenia i ułożenia opon;
 • regulacja hamulców i przerzutek;
 • podciągnięcie szprych oraz wycentrowanie kół jeśli jest to niezbędne;
 • uzupełnienie powietrza w ogumieniu do właściwego ciśnienia;
 • usunięcie z powierzchni roweru śladów zanieczyszczeń;
 • dokładne wypełnienie Karty Gwarancyjnej.

Za wyżej wymienione czynności wykonane przez klienta sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;

3.4 Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.5 W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez klienta postępuje się w myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.6 Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.7 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres: Marcin Piasecki Auto-Detaling Piaseccy ul. Pleszewska 41 63-313 Chocz.

3.8 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać telefonicznie – wszystko uzgodnimy podczas rozmowy lub na adres e-mailowy auto-detaling41@wp.pl

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

 • roszczenie,
 • zgłoszenie wady (usterki),
 • roszczenie,
 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte wszystkie oferty, chyba że w któreś z treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta nie jest ją objęta. Gwarancja nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

5.1 Firma Marcin Piasecki Auto-Detaling Piaseccy jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6.1 Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

6.2 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swojej przeglądarce oraz może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

6.3 Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

7.5 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów. W przypadku trwałego braku produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

7.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.7  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Pełna treść ustaw do pobrania poniżej:
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18.07.2001r.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat. Regulamin wchodzi w życie 18-03-2014r

X